head-bannonggo-min
วันที่ 15 กรกฎาคม 2024 9:50 AM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านหนองโก
โรงเรียนบ้านหนองโก
12

นางกนกพร เอี่ยมสุวรรณ

ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองโก

โรงเรียนบ้านหนองโก

โรงเรียนบ้านหนองโก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เดิมชื่อโรงเรียนพัฒนศึกษา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนวัดช่องลาภประชาพัฒนา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2524 โดยประชาชน ได้ร่วมกันสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราว

พ.ศ. 2526 ได้งบประมาณจาก สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี ได้สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.102/261 ชั้น 3 ห้อง จำนวน 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง ในปีเดียวกัน และหน่วยปราบศัตรูพืชได้สร้างบ้านพักครูให้อีก 1 หลัง โดยเขียนแบบแปลนขึ้นเอง
พ.ศ. 2528 เปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ทางราชการได้สร้างส้วม 1 หลัง 3 ที่นั่ง และถังเก็บน้ำซีเมนต์ 1 ที่ 6 ชุด
พ.ศ. 2530 ได้แยกโรงเรียนพัฒนศึกษาอย่างเป็นทางการ
พ.ศ. 2532 ได้รับงบประมาณ สร้างถังเก็บน้ำซีเมนต์ แบบ ฝ.30 จำนวน 1 ที่ 6 ชุด
พ.ศ. 2533 ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.101/26 จำนวน 1 ชั้น 3 ห้องเรียน งบประมาณ 657,000 บาท
พ.ศ. 2534 เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนพัฒนศึกษา เป็น โรงเรียนบ้านหนองโก และได้ดำเนินการต่อเติมสร้างห้องเรียนเด็กเล็ก โดยใช้งบประมาณ 25,000 บาท จากการบริจาคของประชาชน
พ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณ ปฏิรูปการศึกษา จัดทำห้องประสบการณ์ทางภาษา จำนวน 1 ห้อง 20 ที่่นั่ง
พ.ศ. 2541 ได้รับงบประมาณ ห้องวิทยาศาสตร์  1 ห้อง ได้รับรางวัล โรงเรียนจัดกิจกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาชนบทดีเด่น อันดับ 1 ของจังหวัด
พ.ศ. 2543 ได้รับงบประมาณ ขุดสระเก็บน้ำของกรมประมง จำนวน 1 บ่อ และขุดสระเก็บน้ำของทาง สปช.งบประมาณ 133,000 บาท จำนวน 1 บ่อ และโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนป้องกัน และควบคุมไข้เลือดออก

อันดับ 1 ของ จังหวัดราชบุรี และเป็นโรงเรียนผ่านเกณฑ์ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ในอันดับดีมากของจังหวัดราชบุรี

พ.ศ. 2544 โรงเรียนได้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เป็นโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) และดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและเริ่มดำเนินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

เดือนกันยายน พ.ศ. 2545 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับดี ในการประเมินคุณภาพภาย นอกจากสำนักงานรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)  และได้เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 3 ขวบ โดยมีครูจ้างสอนจากองค์การบริหารส่วนตำบล และได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว จากสำนักงานคณะกรรมการการ ประถมศึกษาแห่งชาติ มีอาคารเรียน 2 หลัง ห้องเรียน 8 ห้อง ห้องพิเศษ 2 ห้อง รวมทั้งสิ้น 10 ห้อง

พ.ศ. 2546 ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนป้ายทอง รับรองคุณภาพ จากสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดราชบุรี และได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐานให้ท่องเที่ยวในประเทศ งบประมาณ 60,000 บาท

พ.ศ. 2547 ได้รับเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต 1 และเริ่มจัดการเรียนการสอนด้วยอินเทอร์เน็ต
พ.ศ. 2548 ได้รับอุปกรณ์การศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียมของพระราชวังไกลกังวล จำนวน 1 ชุด 6 เครื่อง
ปัจจุบันเปิด ทำการสอนตั้งแต่ ชั้นอนุบาล 1 จนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรีเขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 56 คน

ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน คือ นางกนกพร เอี่ยมสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ มีข้าราชการครู  จำนวน  3 คน พนักงานบริการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน

วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ก้าวล้ำวิชาการ สืบสานเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ ส่งเสริม การประกอบอาชีพ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และชุมชนมีส่วนร่วม

พันธกิจ
การจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณธรรม และพัฒนาผู้เรียนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศริฐกิจพอเพียง รุู้จักการแสวงหาความรู้ และมีความสามารถ  ในการประกอบอาชีพ  บุคลากรมีการพัฒนาการเรียนการสอน  โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วม

 

นานาสาระ

เรื่อง รับมืออย่างไร? กับความผิดหวัง

มีใครบ้างที่ไม่เคยพบกับความผิดหวัง  คงแปลกล่ะครับ ถ้ามีจริงๆชีวิตของคุณคงน่าเบื่อน่าดู  เพราะสำหรับผม ความผิดหวัง เป็นขนมหวานที่แสนอร่อยของชีวิต ชีวิตของผมผิดหวังนับครั้งไม่ถ้วน ผิดหวังมันมาทุกๆด้านของชีวิต ทั้งความรัก การงาน  ฯลฯ เพราะผมเป็นคนที่ช่างคาดหวัง และส่วนใหญ่จะหวังในที่สิ่งที่ใจตนเองต้องการ   แต่ถึงแม้ผมจะผิดหวังกับเรื่องราวในชีวิตบ่อยครั้ง แต่ผมไม่เคยรังเกียจ และเบื่อหน่ายมัน  เพราะผมรู้ว่าทุกคนต้องเจอความผิดหวังในชีวิตทั้งนั้น   อยู่ที่ใครจะเจอมาก เจอน้อย ใครจะเจอใหญ่ เจอเล็ก ล้วนต้องเจอ และมันจะเข้ามาในช่วงชีวิตแต่ละช่วงแบบไม่นัดหมายล่วงหน้า   เมื่อรู้แบบนี้ ผมเลยฝึกตัวเองให้รับมือกับไอ้เจ้าความผิดหวังด้วยจุดเริ่มต้น คือ เริ่มด้วยตนเองด้วยการฝึกไม่ให้คาดหวังมากเกินไปเสียก่อนหรือหวังได้แต่ก็ต้องเผื่อใจไว้สำหรับความผิดหวัง มันอาจจะฟังดูยาก แต่ทำเถอะแล้วคุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกับชีวิต เหมือนผมแรกๆก็ไม่ชินที่จะไม่หวัง แต่พอฝึกบ่อยๆเข้า เจอบ่อยๆเข้า เออ ! มันก็ดรนี่ว่า ไม่เห็นเราจะเสียใจเมื่อเจอความผิดหวังเหมือนเมื่อก่อนเลยตั้งแต่นั้นมาผมจึงเริ่มถอยห่างความทุกข์ที่มาจากความผิดหวัง

โรงเรียนบ้านหนองโก
โรงเรียนบ้านหนองโก
โรงเรียนบ้านหนองโก
โรงเรียนบ้านหนองโก