head-bannonggo-min
วันที่ 29 พฤษภาคม 2024 2:31 AM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านหนองโก
โรงเรียนบ้านหนองโก
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » เดินรงณรงค์ เหล่าชาวบ้านและอสม.น้อยของโรงเรียนได้ร่วมเดินรงณรงค์

เดินรงณรงค์ เหล่าชาวบ้านและอสม.น้อยของโรงเรียนได้ร่วมเดินรงณรงค์

อัพเดทวันที่ 29 ตุลาคม 2020

เดินรงณรงค์ เพื่อป้องกันภัยไข้เลือดออกและโรคมือเท้าปาก

เดินรงณรงค์ โดยทางอสม.น้อยของเหล่าโรงเรียนบ้านหนองโก ได้ร่วมมือกับชาวบ้านหนองโก ได้ร่วมกันเดินรงณรงค์ภายในชุมชน เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคมือเท้าปาก

เดินรงณรงค์

เดินรงณรงค์

รงณรงค์

รงณรงค์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด
โรงเรียนบ้านหนองโก
โรงเรียนบ้านหนองโก
โรงเรียนบ้านหนองโก
โรงเรียนบ้านหนองโก